POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i plików cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „www.sabaj.pl”

Polityka prywatności wskazuje na rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposobie ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

SPIS TREŚCI:

 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
 6. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Przetwarzanie danych dzieci
 9. Przekazywanie danych poza EOG
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 11. Bezpieczeństwo danych osobowych
 12. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies
 13. Polityki prywatności na innych powiązanych serwisach

(z poszczególnych rozdziałów spisu treści zamieszczonego powyżej powinna być możliwość np. za pomocą hiperłączy, za pomocą kliknięcia- przejścia do poszczególnego rozdziału).

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000144683, dla której akta rejestrowe prowadzi Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-26-67-118, REGON: 357948194

adres e-mail: biuro@sabaj.pl

 1. DEFINICJE
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://sabaj.pl/
 • Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem http://sabaj.pl/. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą minimalizmu określoną w RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem http://sabaj.pl/. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora pod adresem http://sabaj.pl/

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. w celach marketingowych Administratora, w szczególności prowadzenia marketingu produktów własnych- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych, promocji oferowanych produktów wśród Użytkowników Serwisu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ „DARMOWE KATALOGI PRODUKTÓW”

Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość złożenia zamówienia darmowych katalogów produktów Administratora. Podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania darmowych katalogów produktów.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • realizacji składanych zamówień m.in. dostarczenia katalogu, kontaktu z Użytkownikiem w związku ze złożonym zamówieniem– podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

KONFIGURATORy ONLINE

Użytkownik ma możliwość zaprojektowania produktów Administratora według własnych potrzeb przy wykorzystaniu udostępnionych przez Administratora konfiguratorów online. W celu wygenerowania pliku pdf obejmującego skonfigurowany projekt produktu wymagane jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wygenerowania pliku pdf.

 

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony maksymalnie o czas niezbędny do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych).

Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, mogą one skontaktować się z Administratorem za pomocą poniższych danych:

SABAJ – SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.  Domagały 15, 30-841 Kraków, NIP: 6792667118, KRS: 0000144683

adres e-mail: biuro@sabaj.pl

We wniosku w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VIII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu, jednak wyłączenie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzani, m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom księgowym, prawnym, , agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Twoje dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają oni profilowaniu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

XIII. POLITYKI PRYWATNOŚCI NA INNYCH POWIĄZANYCH SERWISACH

W związku z możliwością przejścia z serwisu „www.sabaj.pl” na inne powiązane serwisy (www.sklep.sabaj.plwww.sabaj2.plwww.boksy.sabaj.pl) poprzez tzw. hiperłącza Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności obowiązującymi na każdym z wyżej wskazanych serwisach, które mogą zawierać odmienne postanowienia.