Czym są szafy sterownicze?

Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary. Sto­suje się je w celu upo­rząd­ko­wa­nia apa­ra­tury, na którą skła­dają się urzą­dze­nia elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne, elek­tro­niczne oraz pneu­ma­tyczne. Do czego służy szafa ste­row­ni­cza? Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wane i zain­sta­lo­wane oraz wypo­sa­żone szafy ste­row­ni­cze dopro­wa­dzają zasia­nie do poszcze­gól­nych urzą­dzeń lub ich grup, a jed­no­cze­śnie zawia­dują ich roz­ru­chem i kon­tro­lują pracę. Do […]