Klimatyzator do szaf rack lub szaf sterowniczych

Jak Obliczyć Nagrzewanie Obudowy na Słońcu i Wybrać Idealny Klimatyzator do Szafy Sterowniczej

Lato w pełni, temperatury rosną, a wraz z nimi wyzwania związane z utrzymaniem odpowiednich warunków pracy dla urządzeń elektronicznych. Wzrost temperatury może prowadzić do przegrzewania się szaf sterowniczych, co z kolei może powodować awarie i skrócenie żywotności sprzętu. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie chłodzenie szaf sterowniczych. W dzisiejszym wpisie podpowiemy, jak obliczyć nagrzewanie obudowy […]

Aluminiowa szafa RACK 19 StreetBox – odporne na warunki atmosferyczne

Zewnętrzna szafa RACK powinna zapewniać niezbędne cechy wymagane dla różnych zastosowań, czy to sterowniczych, sieciowych, serwerowych, czy też monitoringu urządzeń i miejsc. Takich jak ochrona urządzeń sieciowych i dystrybucyjnych znajdujących się wewnątrz przed pyłem i wilgocią czy ingerencją przez osoby trzecie – zamykane na klucz. Poza typowymi cechami muszą wykazywać się szczelnością i dużą odpornością […]

Jak przygotować stanowisko do składania szaf sterowniczych i elektrycznych?

Mon­taż szaf ste­row­ni­czych oraz elek­trycz­nych to praca manu­alna, któ­rej nie zali­cza się do cięż­kich. Warto jed­nak uświa­do­mić sobie, że szy­jąc szafę, mon­ter pozo­staje w sto­ją­cej pozy­cji wymu­szo­nej, naj­czę­ściej lekko pochy­lo­nej, co nie jest z pew­no­ścią korzystne dla krę­go­słupa. Żeby zapo­bie­gać przy­szłym zwy­rod­nie­niom oraz cią­głemu obcią­że­niu i bólowi, a przy tym zop­ty­ma­li­zo­wać pracę, tak, żeby prze­bie­gała spraw­nie i szybko, należy przede […]

Czym są szafy sterownicze?

Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary. Sto­suje się je w celu upo­rząd­ko­wa­nia apa­ra­tury, na którą skła­dają się urzą­dze­nia elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne, elek­tro­niczne oraz pneu­ma­tyczne. Do czego służy szafa ste­row­ni­cza? Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wane i zain­sta­lo­wane oraz wypo­sa­żone szafy ste­row­ni­cze dopro­wa­dzają zasia­nie do poszcze­gól­nych urzą­dzeń lub ich grup, a jed­no­cze­śnie zawia­dują ich roz­ru­chem i kon­tro­lują pracę. Do […]

Jak ste­ro­wać napę­dami w elek­tryce? Falow­niki – zasada dzia­ła­nia i zabudowa w szafach sterowniczych

Prze­mien­nik czę­sto­tli­wo­ści to mecha­nizm, który służy do regu­la­cji pręd­ko­ści obro­to­wej sil­ni­ków. Jaka jest zasada jego dzia­ła­nia oraz moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia prze­mien­nika? Czy prze­mien­nik czę­sto­tli­wo­ści oraz falow­nik jest tym samym rodza­jem urzą­dze­nia? W tym arty­kule udzie­limy odpo­wie­dzi na naj­waż­niej­sze pyta­nia zwią­zane z prze­mien­nikami czę­sto­tli­wo­ści i ich zabudową w sterowniczych obudowach hermetycznych. Kilka słów o nazew­nic­twie Falow­nik (inwer­ter) jest urzą­dze­niem prze­zna­czo­nym do […]