Jak przygotować stanowisko do składania szaf sterowniczych i elektrycznych?

Mon­taż szaf ste­row­ni­czych oraz elek­trycz­nych to praca manu­alna, któ­rej nie zali­cza się do cięż­kich. Warto jed­nak uświa­do­mić sobie, że szy­jąc szafę, mon­ter pozo­staje w sto­ją­cej pozy­cji wymu­szo­nej, naj­czę­ściej lekko pochy­lo­nej, co nie jest z pew­no­ścią korzystne dla krę­go­słupa. Żeby zapo­bie­gać przy­szłym zwy­rod­nie­niom oraz cią­głemu obcią­że­niu i bólowi, a przy tym zop­ty­ma­li­zo­wać pracę, tak, żeby prze­bie­gała spraw­nie i szybko, należy przede […]

Czym są szafy sterownicze?

Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary. Sto­suje się je w celu upo­rząd­ko­wa­nia apa­ra­tury, na którą skła­dają się urzą­dze­nia elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne, elek­tro­niczne oraz pneu­ma­tyczne. Do czego służy szafa ste­row­ni­cza? Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wane i zain­sta­lo­wane oraz wypo­sa­żone szafy ste­row­ni­cze dopro­wa­dzają zasia­nie do poszcze­gól­nych urzą­dzeń lub ich grup, a jed­no­cze­śnie zawia­dują ich roz­ru­chem i kon­tro­lują pracę. Do […]