Co schować w rozdzielnicy multimedialnej?

Roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne to ele­menty insta­la­cji tele­tech­nicz­nych, w które obo­wiąz­kowo należy wypo­sa­żyć budy­nek miesz­kalny i uży­tecz­no­ści publicz­nej. Służą odpo­wied­niej orga­ni­za­cji urzą­dzeń tele­wi­zji kablo­wej czy sate­li­tar­nej, łącz­no­ści inter­ne­to­wej oraz tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, a także insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej i alar­mo­wej, two­rząc cen­trum mul­ti­me­dialne w obrę­bie budynku czy poje­dyn­czego lokalu. Czym jest roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna? Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna to wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego lub bla­chy meta­lo­wej obu­dowa, w któ­rej mon­tuje się […]

Bez­pieczna i nie­za­wodna insta­la­cja elek­tryczna

Insta­la­cja elek­tryczna to nie­zbędny ele­ment każ­dego lokalu czy budynku. Każda taka insta­la­cja musi być od czasu do czasu kon­ser­wo­wana, moder­ni­zo­wana lub napra­wiana, co wiąże się z pewną dozą ryzyka podej­mo­wa­nego przez elek­tryka (elek­tro­in­sta­la­tora) zaan­ga­żo­wa­nego w te prace. Naj­waż­niej­sze zasady bez­pie­czeń­stwa insta­la­cji elek­trycz­nej Praca z insta­la­cją elek­tryczną zawsze wiąże się z pew­nym ryz­kiem, jed­nak możemy je sku­tecz­nie mini­ma­li­zo­wać. Warun­kiem jest […]