Co schować w rozdzielnicy multimedialnej?

Roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne to ele­menty insta­la­cji tele­tech­nicz­nych, w które obo­wiąz­kowo należy wypo­sa­żyć budy­nek miesz­kalny i uży­tecz­no­ści publicz­nej.

Służą odpo­wied­niej orga­ni­za­cji urzą­dzeń tele­wi­zji kablo­wej czy sate­li­tar­nej, łącz­no­ści inter­ne­to­wej oraz tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, a także insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej i alar­mo­wej, two­rząc cen­trum mul­ti­me­dialne w obrę­bie budynku czy poje­dyn­czego lokalu.

Czym jest roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna?

Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna to wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego lub bla­chy meta­lo­wej obu­dowa, w któ­rej mon­tuje się urzą­dze­nia insta­la­cji tele­tech­nicz­nych. Wyko­nana jako pod­tyn­kowa albo natyn­kowa, sta­nowi pew­nego rodzaju węzeł obsługi sygna­łów infor­ma­cyj­nych. Kon­struk­cja roz­dziel­nicy zależy od pro­du­centa i kon­kret­nego typu obu­dowy. Roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne reali­zuje się czę­sto jako wypo­sa­żone w płytę mon­ta­żową, na któ­rej insta­luje się apa­raty i gniazdka oraz akce­so­ria umoż­li­wia­jące upo­rząd­ko­wa­nie oka­blo­wa­nia albo dzie­lone – część roz­dziel­nicy wypo­sa­żona jest fabrycz­nie w gniazda, część w płytę mon­ta­żową, na któ­rej dowol­nie kon­fi­gu­ruje się układ urzą­dzeń.

Gdzie i dla­czego sto­suje się roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne?

Obli­ga­to­ryjne zasto­so­wa­nie urzą­dzeń mul­ti­me­dial­nych w budow­nic­twie wie­lo­ro­dzin­nym, budyn­kach zamiesz­ka­nia zbio­ro­wego oraz uży­tecz­no­ści publicz­nej wpro­wa­dzono prze­pi­sami prawa w 2012 r. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znaj­duje się w:

  • załącz­niku do Obwiesz­cze­nia Mini­stra Inwe­sty­cji i Rozwoju z dnia 8 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie ogło­sze­nia jed­no­li­tego tek­stu roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Infra­struk­tury w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie zawie­ra­ją­cego tekst jed­no­lity aktu z 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065).
  • Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Rozwoju z dnia 16 wrze­śnia 2020 r. zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie (Dz. U. 2020 poz. 1608),
  • Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Rozwoju, Pracy i Tech­no­lo­gii z dnia 21 grud­nia 2020 r. zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpo­wia­dać budynki i ich usy­tu­owa­nie (Dz. U. 2020 poz. 2351).

Zgod­nie z prze­pi­sami, roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne należy sto­so­wać nie tylko w budyn­kach, w któ­rych z racji swo­jej wiel­ko­ści i funk­cji rze­czy­wi­ście trudno wyobra­zić sobie inne roz­wią­za­nie, ale rów­nież w nie­wiel­kich blo­kach miesz­kalnych czy małych biu­rach.

W cen­trach han­dlo­wych, szko­łach, urzę­dach itp. oczy­wi­ste jest loko­wa­nie roz­dziel­nic mul­ti­me­dial­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie roz­dziel­nic elek­trycz­nych i naj­czę­ściej w spe­cjal­nie do tego celu przy­go­to­wa­nym pomiesz­cze­niu. W miesz­ka­niach czy nie­wiel­kich biu­rach, zwłasz­cza powsta­łych z moder­ni­za­cji wcze­śniej znaj­du­ją­cych się w nich miesz­kań, nie zawsze jest moż­liwe zasto­so­wa­nie takiego roz­wią­za­nia.

Sytu­owa­nie roz­dziel­nic mul­ti­me­dial­nych tuż obok elek­trycz­nych jest dobrą prak­tyką, wpro­wa­dza ład i porzą­dek oraz uła­twia obsługę i eks­plo­ata­cję insta­la­cji, nie jest jed­nak wymo­giem obli­ga­to­ryj­nym.

Do czego służą roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne?

W roz­dziel­nicach mul­ti­me­dial­nych umiesz­cza się apa­raty i urzą­dze­nia kilku rodza­jów insta­la­cji sto­so­wa­nych w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym oraz uży­tecz­no­ści publicz­nej:

  • tele­wi­zji kablo­wej i sate­li­tar­nej – mul­ti­switch zain­sta­lo­wany w roz­dziel­nicy pozwala na dys­try­bu­cję sygnału TV do więk­szej ilo­ści odbior­ni­ków lub tune­rów TV,
  • domo­fo­no­wej – w przy­padku insta­la­cji cen­trali domo­fo­no­wej,
  • sie­cio­wej – jeżeli jest potrzeba roz­dy­stry­bu­owa­nia sieci,
  • alar­mo­wej,
  • prze­ciw­po­ża­ro­wej.

W roz­dziel­nicach mul­ti­me­dial­nych zna­leźć mogą się więc różne urzą­dze­nia, w zależ­no­ści od kon­kret­nych potrzeb danego użyt­kow­nika – cen­tralki domo­fo­nowe, mul­ti­switche i wzmac­nia­cze ante­nowe, routery itp. Ich funk­cją jest reali­za­cja zada­nia inter­fejsu komu­ni­ka­cyj­nego, czyli cen­trali łączą­cej dowolne media zasto­so­wane w danym obiek­cie.

Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna – archi­tek­tura

Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna powinna zostać zapro­jek­to­wana tak, żeby swo­bod­nie można było zamon­to­wać w niej wszyst­kie wyma­gane zapla­no­wa­nymi insta­la­cjami urzą­dze­nia. Dobrze, jeśli zachowa się nie­za­go­spo­da­ro­wane miej­sce w rezer­wie pod ewen­tu­alne przy­szłe apa­raty oraz dużą prze­strzeń łącze­niową, która pozwoli na osią­gnię­cie upo­rząd­ko­wa­nego, przej­rzy­stego układu wnę­trza.

PRZYSZŁA ROZBUDOWA ROZDZIELNICY

Pro­jek­tu­jąc roz­dziel­nicę mul­ti­me­dialną należy wziąć pod uwagę nie tylko dzi­siej­sze potrzeby użyt­kow­nika ale rów­nież ewen­tu­al­ność zmiany dostawcy usług czy roz­bu­dowę o kolejne insta­la­cje. Budynki oraz lokale nie­kiedy nawet na nie­wiel­kiej prze­strzeni cza­so­wej zmie­niają swoje prze­zna­cze­nie i w związku z tym wyma­gają zaopa­trze­nia w insta­la­cje, które dotych­czas nie były nie­zbędne.

Na przy­kład lokal sta­nowiący pry­wat­nie miesz­ka­nie nie został wypo­sa­żony w insta­la­cję alar­mową, jed­nak po prze­kształ­ce­niu na nie­wiel­kie biuro, użyt­kow­nik zde­cy­do­wał się na jej mon­taż. Dobrze, jeśli roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna jest na tyle duża i rekon­fi­gu­ro­wana, że ewen­tu­alne zmiany nie wyma­gają jej wymiany na nową.

PŁYTA PERFOROWANA – ROZWIĄZANIE UNIWERSALNE

Sto­so­wane w roz­dziel­nicach mul­ti­me­dial­nych per­fo­ro­wane płyty mon­tażowe zapew­niają wygodną insta­la­cję urzą­dzeń za pomocą bla­chow­krę­tów lub opa­sek zaci­sko­wych, oraz ich wymianę zwią­zaną ze zmianą dostawcy mediów.

Mimo że dostępne są w sprze­daży rów­nież roz­wią­za­nia w postaci pozio­mych pó­łek, na któ­rych po pro­stu kła­dzie się urzą­dze­nia, to roz­dziel­nice wypo­sa­żone w płytę per­fo­ro­waną są bar­dziej uni­wer­salne i pozwa­lają na więk­szą ela­stycz­ność w mon­tażu oraz ewen­tu­alne zmiany – insta­la­tora ogra­ni­czają jedy­nie wymiary obu­dowy i może dowol­nie skon­fi­gu­ro­wać układ apa­ra­tów w jej wnę­trzu.

JAK ZBUDOWANA JEST ROZDZIELNICA MULTIMEDIALNA?

Typowa roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna składa się zazwy­czaj z czę­ści mon­tażowej, w któ­rej umiesz­cza się nie­zbędne urzą­dze­nia oraz z panelu z gniaz­dami. Część pro­du­cen­tów ofe­ruje gotowe gniazda zin­te­gro­wane z obu­dową, inni pozwa­lają na pełną dowol­ność i to wyko­nawca czy pro­jek­tant roz­dziel­nicy umiesz­cza w niej odpo­wied­nie moduły zasi­la­jące mon­to­wane do płyty mon­tażowej. Wybiera spo­śród modu­łów w stan­dar­dzie key­stone (Cat5e, Cat6, BNC, F, świa­tło­wo­dowe), w postaci gniazd elek­trycz­nych zasi­la­ją­cych 230 V reali­zo­wa­nych jako listwy modu­łowe albo tra­dy­cyj­nych listew zasi­la­ją­cych umiesz­czanych w obu­do­wie.

Dodat­kowo roz­dziel­nicę wypo­saża się w uchwyty samo­za­ci­skowe albo innego typu, poje­dyn­cze haczyki kablowe czy więk­sze orga­ni­za­tory, któ­rymi mocuje się prze­wody, co porząd­kuje oka­blo­wa­nie i zapew­nia przej­rzy­sty układ w całej obu­do­wie. W tym celu mon­tuje się rów­nież zaczepy grze­bie­niowe (w gór­nej czę­ści roz­dziel­nicy) czy orga­ni­zuje prze­wody posłu­gu­jąc się opa­skami zaci­sko­wymi w jej dol­nej czę­ści, co jest szcze­gól­nie istotne w przy­padku mon­tażu roz­dziel­nic w ścia­nach szkie­le­to­wych. Prze­wody zabez­pie­czone w spo­sób mecha­niczny wpły­wają pozy­tyw­nie na bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji oraz jej ochronę przed uszko­dze­niami.

Kon­struk­cja roz­dziel­nicy jest zwy­kle wyko­nana z two­rzywa albo stali. Obu­dowę wypo­saża się w pełne drzwiczki lub drzwiczki z szybą trans­pa­rentną zamy­kane na zatrzask albo klu­czyk. Otwory wen­ty­la­cyjne zapew­niają odpro­wa­dze­nie cie­pła z wnę­trza roz­dziel­nicy, która naj­czę­ściej pro­du­ko­wana jest jako natyn­kowa z moż­li­wo­ścią mon­tażu pod tyn­kiem.

Pod­su­mo­wa­nie

Zasto­so­wa­nie roz­dziel­nicy mul­ti­me­dial­nej w wie­lo­ro­dzin­nych budyn­kach miesz­kalnych a także w obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej oraz biu­rach i zakła­dach pracy to obec­nie koniecz­ność, do któ­rej wyko­naw­ców obli­gują prze­pisy prawa.

Roz­dziel­nica powinna zostać zapro­jek­to­wana i wyko­nana zgod­nie ze sztuką budow­laną, czyli przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej prze­strzeni w obu­do­wie oraz przy wła­ści­wie roz­miesz­czo­nych urzą­dze­niach. Oprze­wo­do­wa­nie zabez­pie­czone w spo­sób mecha­niczny, powinno zapew­nić porzą­dek oraz bez­pie­czeń­stwo insta­la­cji zin­te­gro­wa­nych w skrzynce.

akcesoria aparatura bezpiecznik Elektrotechnika elektryka instalacja elektryczna licznik opaski kablowe prąd Rozdzielnice multimedialne Szafa sterownicza szycie szaf szyna montażowa trytytki wyłacznik różnicowo-prądowy Zabudowa mieszkaniowa

5 1 Głos
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments