pl Polish


adres
ul. Domagały 15, 30-841 Kraków

Czym są szafy sterownicze?

Szafy ste­row­ni­cze odpo­wia­dają za kon­trolę pracy maszyn i sys­te­mów, ste­ro­wa­nie, regu­la­cję oraz pomiary. Sto­suje się je w celu upo­rząd­ko­wa­nia apa­ra­tury, na którą skła­dają się urzą­dze­nia elek­tryczne i elek­tro­me­cha­niczne,

Czytaj Dalej »

Co schować w rozdzielnicy multimedialnej?

Roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne to ele­menty insta­la­cji tele­tech­nicz­nych, w które obo­wiąz­kowo należy wypo­sa­żyć budy­nek miesz­kalny i uży­tecz­no­ści publicz­nej. Służą odpo­wied­niej orga­ni­za­cji urzą­dzeń tele­wi­zji kablo­wej czy sate­li­tar­nej, łącz­no­ści inter­ne­to­wej oraz

Czytaj Dalej »