Aluminiowa szafa RACK 19 StreetBox – odporne na warunki atmosferyczne

Zewnętrzna szafa RACK powinna zapewniać niezbędne cechy wymagane dla różnych zastosowań, czy to sterowniczych, sieciowych, serwerowych, czy też monitoringu urządzeń i miejsc. Takich jak ochrona urządzeń sieciowych i dystrybucyjnych znajdujących się wewnątrz przed pyłem i wilgocią czy ingerencją przez osoby trzecie – zamykane na klucz. Poza typowymi cechami muszą wykazywać się szczelnością i dużą odpornością […]

UPS – zasada działania oraz zastosowanie w szafach rack i elektrotechnice

UPS – zasada dzia­ła­nia, zasto­so­wa­nie Mimo że maga­zy­no­wa­nie ener­gii elek­trycz­nej na dłuż­szy okres jest jesz­cze nie­moż­liwe i jako ludz­kość potrze­bu­jemy zapew­nie­nia jej cią­głej dostawy, to jed­nak obec­nie sto­so­wane aku­mu­la­tory potra­fią zasi­lać urzą­dze­nia elek­tryczne i elek­tro­niczne w bar­dzo wydajny spo­sób. Do zna­nych od wielu lat i powszech­nie sto­so­wa­nych należą mię­dzy innymi UPS. Co to jest UPS? Popu­lar­nie sto­so­wane okre­śle­nie UPS […]

Czym są szafy ser­we­rowe i jak się je dobiera?

Szafy ser­we­rowe, czyli 19” szafy rack znane są każ­demu, kto choć pobież­nie miał do czy­nie­nia z branżą IT. Dłu­gie rzędy iden­tycz­nych obu­dów w olbrzy­mich ser­we­row­niach pozwa­lają przy­pusz­czać, że pro­gno­zo­wana na naj­bliż­szy rok ilość danych zgro­ma­dzo­nych przez ludz­kość w sieci mająca osią­gnąć 1 try­lion GB wcale nie jest nie­re­alna. Czym jed­nak są tak powszechne szafy ser­we­rowe i co trzeba wziąć pod uwagę dobie­ra­jąc je do potrzeb użyt­kow­nika?