pl Polish


adres
ul. Domagały 15, 30-841 Kraków

Czym są szafy ser­we­rowe i jak się je dobiera?

Szafy ser­we­rowe, czyli 19” szafy rack znane są każ­demu, kto choć pobież­nie miał do czy­nie­nia z branżą IT. Dłu­gie rzędy iden­tycz­nych obu­dów w olbrzy­mich ser­we­row­niach pozwa­lają przy­pusz­czać, że pro­gno­zo­wana na naj­bliż­szy rok ilość danych zgro­ma­dzo­nych przez ludz­kość w sieci mająca osią­gnąć 1 try­lion GB wcale nie jest nie­re­alna. Czym jed­nak są tak powszechne szafy ser­we­rowe i co trzeba wziąć pod uwagę dobie­ra­jąc je do potrzeb użyt­kow­nika?

Czytaj Dalej »