Jak przygotować stanowisko do składania szaf sterowniczych i elektrycznych?

Mon­taż szaf ste­row­ni­czych oraz elek­trycz­nych to praca manu­alna, któ­rej nie zali­cza się do cięż­kich. Warto jed­nak uświa­do­mić sobie, że szy­jąc szafę, mon­ter pozo­staje w sto­ją­cej pozy­cji wymu­szo­nej, naj­czę­ściej lekko pochy­lo­nej, co nie jest z pew­no­ścią korzystne dla krę­go­słupa. Żeby zapo­bie­gać przy­szłym zwy­rod­nie­niom oraz cią­głemu obcią­że­niu i bólowi, a przy tym zop­ty­ma­li­zo­wać pracę, tak, żeby prze­bie­gała spraw­nie i szybko, należy przede […]

Co schować w rozdzielnicy multimedialnej?

Roz­dziel­nice mul­ti­me­dialne to ele­menty insta­la­cji tele­tech­nicz­nych, w które obo­wiąz­kowo należy wypo­sa­żyć budy­nek miesz­kalny i uży­tecz­no­ści publicz­nej. Służą odpo­wied­niej orga­ni­za­cji urzą­dzeń tele­wi­zji kablo­wej czy sate­li­tar­nej, łącz­no­ści inter­ne­to­wej oraz tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, a także insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej i alar­mo­wej, two­rząc cen­trum mul­ti­me­dialne w obrę­bie budynku czy poje­dyn­czego lokalu. Czym jest roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna? Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna to wyko­nana z two­rzywa sztucz­nego lub bla­chy meta­lo­wej obu­dowa, w któ­rej mon­tuje się […]